vanaf € 44,50

PCT-rijnwoude

Het binnen de gemeente Rijnwoude gelegen pot- en container teelt terrein fase II (PCT), met een omvang van circa 40 hectaren vormt een belangrijke opvanglocatie voor uit te plaatsen boomkwekerijbedrijven en bedrijven die als gevolg van schaalvergroting elders geen vestigingsmogelijkheden hebben. De totale oppervlakte van de tweede fase van het PCT-terrein beslaat ruim 40 hectaren. De uitgeefbare oppervlakte is in totaal circa 34 hectaren.

Neem contact met ons op

PCT 2

Op 23 september 2010 is het bestemmingsplan voor het PCT-terrein vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Rijnwoude.

Door Van der Waal & Partners is een voorlopige ontwerp inrichtingstekening vervaardigd waar een indeling is gemaakt voor de vestiging van een tweetal boomkwekerij productiebedrijven en een viertal handelsgerichte bedrijven. Het is echter heel goed denkbaar dat ook kleinschaliger bedrijven zich op het PCT terrein willen vestigen.

Bestemmingen / gebruik
Van de totaal uitgeefbare oppervlakte heeft circa 19 hectaren de bestemming Gemengd.

Conform artikel 4 van het bestemmingsplan is de grond met deze bestemming bestemd voor:
a. volwaardige boomsierteelt bedrijven;
b. boomsierteelt gerelateerde bedrijven, waarbij het totaal oppervlak van de bouwpercelen ten hoogste 32 ha bedraagt;
c. boomsierteelt gerelateerd onderwijs; onderzoeksinstituut en congrescentrum, mits ondergeschikt aan bedrijf;
d. oppervlaktewaterberging;
e. waterberging in waterbassins;
f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, warmte- en energieopslag, parkeervoorzieningen, wegen en paden met bijbehorende bermen en bermsloten.

Circa 15 hectaren heeft de bestemming Agrarisch – Boomsierteelt en conform artikel 3 van het bestemmingsplan is de grond met deze bestemming bestemd voor:
a. volwaardige boomsierteelt bedrijven;
b. oppervlaktewaterberging;
c. waterberging in waterbassins;
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, wegen en paden met bijbehorende bermen en bermsloten.

Het volledige bestemmingsplan kunt u bekijken via de volgende link: Bestemmingsplan PCT 2 

Ligging
Het pot- en containerteeltterrein wordt gerealiseerd in de polder de Hazerswoudsche Droogmakerij in de gemeente Rijnwoude, tussen de kernen Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Het PCT-terrein is gelegen ten westen van het ITC-terrein en ligt ingeklemd tussen de Hoogeveenseweg N455, de Voorweg en de Middelweg te Hazerswoude-Dorp.

Het verkeer van het PCT-terrein zal afgewikkeld worden via één nieuwe directe aansluiting op de Hoogeveenseweg (N455) ten zuiden van het plangebied. Deze aansluiting zal worden uitgevoerd als turborotonde.

Inrichting / bebouwing
De eisen ten aanzien van de inrichting, de “beeldkwaliteitseisen”, zijn vastgesteld in een Beeldkwaliteitplan, gedateerd 13 oktober 2010,  opgesteld door RBOI in opdracht van de gemeente Rijnwoude. De grondstructuur betreft kleigrond. 

Gietwater
Hemelwater zal optimaal benut worden als gietwater. Niet alleen het hemelwater op de teeltgronden, maar ook het hemelwater op de handelsbedrijven zal optimaal benut worden. Er wordt rekening gehouden met 2.250 m³/ha aan bassins, waarvan 1.750 m³/ha in collectieve bassins en 500 m³/ha in particuliere bassins. Er wordt uitgegaan van grote waterbassins zodat het plangebied zoveel mogelijk zelfvoorzienend is voor wat betreft het gietwater. Indien nodig, zal aanvullend gebruikgemaakt worden van wateraanvoer vanuit de Oostvaart.

Wijze van oplevering
De grond wordt als schone grond en bouwrijp opgeleverd, per nader overeen te komen datum.

Uitgifteprijzen
De uitgifteprijzen voor de te verkopen percelen zijn gesteld op:
Bestemming Agrarisch – Boomsierteelt : € 44,50 per m2 kosten koper excl. btw;
Bestemming Gemengd : € 139,50 per m2 kosten koper excl. btw.

In de grondprijzen zit inbegrepen:
- aanleg gietwatersysteem;
- aanleg infrastructuur;
- aanleg rotonde Hoogeveenseweg.